Slide background

Nová kaplnka Matky Alexie v Malackách

Každodenný život rehoľnej sestry nie je možný bez toho, aby bola spojená s Bohom. Toto spojenie hneď na začiatku dňa sa najlepšie vytvára rozhovorom s Pánom v Božej prítomnosti, ako aj večer ďakovať za všetko, čo sme vykonali v súlade s Božím vnuknutím a prosiť o silu prekonávať niektoré odklonenia sa od toho, čo v duši počujeme. Za týmto účelom je možné mať v mieste ubytovania sestier kaplnku.

Tejto radosti sa dostalo aj nám v komunite v Malackách 2. januára 2024, keď nám bola požehnaná správcom farnosti na základe poverenia otca arcibiskupa.

Kaplnka je prístupná aj pre ľudí z okolia. Preto sestry budú ďalej pokračovať s pravidelnými tichými poklonami oltárnej sviatosti vždy poobede v 3. nedeľu v mesiaci.

Nech Pán žehná toto požehnané miesto!

kaplnka-4  kaplnka-1kaplnka-3kaplnka-2

Kráčať spolu

V uplynulom roku sme boli všetci vyzvaní k tomu, aby sme hľadali možnosti spoločného kráčania – teda rozvíjania darov, ktoré sme dostali od Pána jedni pre druhých.

Týmto smerom sme sa vybrali spoločne všetky TRI rehoľné spoločenstvá Notre-Dame na Slovensku.

V sobotu 16.9.2023 v komunite v Senci sa stretli členky rád týchto spoločenstiev:

 • Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame
 • Kongregácia Notre-Dame, Kanonisky sv. Augustína
 • Kongregácia školských sestier de Notre Dame.

Po vydarených dvoch spoločných stretnutiach v roku 2023 sme uvažovali, ako budeme spoločne pokračovať.

Boli prednesené ďalšie námety:

 • pokračovať v nácvikoch liturgie s pátrom V. Dufkom, SJ
 • pripraviť stretnutie pre učiteľov našich škôl s témou: ako žiť charizmu Notre-Dame v školách – ako príprava pre spoznanie bol navrhnutý spoločný pútnický deň na vrch Butkov
 • pre vybraných učiteľov predložiť aktuálne otázky bioetiky – cez webináre
 • ponúknuť webináre k problematike AI:
  • riziká AI vo všeobecnosti (ohľadom detí osobitne sociálne siete)
  • riziká v rámci vyučovania
  • možnosti v rámci vyučovania.

Spoločne vkladáme naše odvážne plány do našich modlitieb. Po roku sa zase vrátime k úvahe o tom, čo pozitívne sme poskytli tým, ktorí sú nám zverení, nakoľko sme „Jeho nechali rásť“ v nich a v čom sme boli my brzdou.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

1 2

Dňa 26. júna 2023 sa u nás slúžila sv. omša
za našu sr. Teréziu Mrázovú,
ktorú si Pán povolal na večnosť.
S vďačnosťou a láskou ju zahŕňame do svojich modlitieb.
RIP! Sestry CND.

obr-1obr-3obr-2obr-5obr-4

Dňa 19.07.2023 náš Pán povolal k sebe našu sestru
Vlastu Ábelovú vo veku 93 rokov.

Jej život bol naplnený prácou učiteľky, najmä v špeciálnej škole s rómskymi deťmi. Táto práca bola sprevádzaná aj láskou k hudbe a hre na akordeón.
Značnú časť svojho aktívneho života venovala vedeniu folklórneho súboru v Uhrovci.
Odišla v pokoji, pripravená a odovzdaná do Božích rúk.
Nech jej Pán otvorí svoju náruč a raduje sa so všetkými, ktorí ju predišli do večnosti.

vlasta

… čakám, pokiaľ Pán ma príde zobrať. Ako chce, hocikedy…

sr-terezia r.2023

Našu milovanú spolusestru Teréziu Mrázovú, Slovenku, ktorá prežila veľa rokov v milovanej Brazílii si Pán prišiel zobrať  8.júna 2023 – na Slávnosť Božieho Tela a Krvi vo veku požehnaných 103 rokov.

Sr. Terézia Mrázová sa narodila 24.10.1919 v Kozárovciach. Po rokoch rehoľného života vo Francúzsku dostala poverenie odísť do Brazílie odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti pri zakladaní nového miesta pôsobenia. Po viac ako 40 rokoch znova odpovedala novému povereniu prísť pomôcť znovuvytvoreniu komunitného života sestrám Kongregácie Notre Dame na Slovensku. V rokoch 1997-2003 bola pre nás nepostrádateľnou pomocou. Prežili sme spolu veľa krásnych chvíľ aj na Slovenku, za čo sme jej nesmierne vďačné. Bola pre našu Kongregáciu veľkým pokladom. Jej posledný odkaz v tomto roku pre nás bol:

„ Modlím sa za vašich, za vašu misiu, aby všetko bolo podľa Božej vôle.  Ja zas čakám…, čakám, pokiaľ Pán ma príde zobrať. Ako chce, hocikedy… Tak s Bohom.  S Bohom a modlite sa tiež za mňa. Ďakujem.“

Drahá sestrička Terézia, ďakujeme za váš bohatý, vzácny život. Odpočívajte v pokoji, nech sám Pán je vám odmenou. Žite vo večnosti v plnej radosti z videnia Pána z tváre do tváre a nezabúdajte na nás.

Vaše spolusestry Kongregácie Notre Dame zo Slovenska

101112131 9 2 3 4 5 6 7 8

Pracovné stretnutie SIETE sestier Kongregácie Notre-Dame v Zalaegerszegu

V dňoch 17. – 22. mája 2023 sa uskutočnilo stretnutie „Siete“ sestier Kongregácie Notre-Dame z Francúzska, Maďarska a Slovenska v Zalaegerszegu.

Po upršanej prehliadke historických častí Viedne nás čakali 4 plne pracovné dni v našej škole, kde pred takmer storočím pôsobil ako kaplán Joszef Mindszenty. Škola nesie jeho meno aj dnes.

Riaditeľ školy a školský kaplán nám predstavili školský vzdelávací program, veľmi bohatý na rozvoj najmä prírodných disciplín a duchovný rozvoj študentov, učiteľov, zamestnancov i rodičov. Škola dostala na 3 roky označenie Eko-škola vďaka trvalým projektom približovania integrálnej ekológie žiakom.

Život sestier v našich troch krajinách sme prebrali spoločne v nasledujúcom dni. Vtedy sme sa venovali aj napĺňaniu nášho záväzku v programe uplatňovania Laudato Si´ v praxi. Tu naša výmena skúseností a aktivít bola zvlášť bohatá.

Nevynechali sme ani témy apoštolských stáží mladých sestier  v rámci 3. juniorátu, či pastorácie povolaní v jednotlivých krajinách.

Ďakujem sestrám, že ma pozvali medzi seba. Spoluúčasť na tomto stretnutí rozšírila moje obzory. Zároveň to bol čas upevnenia našej príslušnosti k medzinárodnej kongregácii.  O svoje skúsenosti sa budem s radosťou deliť so sestrami na Slovensku

Sr. Mária, CND

WhatsApp Image 2023-06-11 at 15.06.42 (2) WhatsApp Image 2023-06-11 at 15.06.42 WhatsApp Image 2023-06-11 at 15.06.43 (1) WhatsApp Image 2023-06-11 at 15.06.43 (2) WhatsApp Image 2023-06-11 at 15.06.43 WhatsApp Image 2023-06-11 at 15.06.42 (1)

Liturgia hodín a jej miesto v zasvätenom živote

Liturgia hodín je odpoveďou na výzvu Ježiša Krista o stálosti v modlitbe na posväcovanie noci i dňa.

Pre jej lepšie prežívanie môže pomôcť aj poznanie histórie jej aplikácie v živote nielen zasvätených osôb, ale aj ostatných patriacich do Cirkvi.  Využívanie rôznych rituálnych prvkov bolo vždy a je aj teraz pomocou pre jej hlbšie prežívanie a zvnútornenie. Pomáha budovaniu vzťahov v komunitách. Okrášlením Liturgie hodín je aj spev. Veď úvod vždy patrí hymnu, čo je oslavný spev. Spev sprevádzaný hudobným nástrojom dáva textom silné duchovné vnímanie.

Tieto a mnohé ďalšie slová sme počuli od p. Vlastimila Dufku, SJ,  v sobotu 3.6.2023. Jeho vedomosti a zároveň celoživotné skúsenosti v tejto oblasti boli posilou a obnovou pre naše tri notredamské rodiny na Slovensku: Kanonisky svätého Augustína, rehole Notre Dame, Kongregáciu školských sestier de Notre Dame a Kongregáciu Notre-Dame.

Spoločne strávený deň okrem teoretických vedomostí bol spestrený nácvikom rôznych melódií pri prednese žalmov.

Ďakujeme za nové pohľady na našu modlitbu sprevádzajúcu celé dni nášho života.

WhatsApp Image 2023-06-11 at 15.08.50 (1) WhatsApp Image 2023-06-11 at 15.08.50 (2) WhatsApp Image 2023-06-11 at 15.08.50 (3) WhatsApp Image 2023-06-11 at 15.08.50 WhatsApp Image 2023-06-11 at 15.08.51 (1) WhatsApp Image 2023-06-11 at 15.08.51 (2) WhatsApp Image 2023-06-11 at 15.08.51

…v tichu pred Pánom
s úctou, láskou a pokorou…

plagat-online

Spoločenstvo spoločenstiev!

Rímsko-katolícka farnosť Senec sa pod taktovkou miestneho p. farára otca Jozefa Dúca stretla na duchovnej obnove v známom a nádhernom mieste na Morave na Velehrade.
Spoločenstvo bolo jedinečné za prítomnosti rodín a ich detí.
Na duchovnej obnove bola aj sr. Marietta zo Senca, farnosti, kde sestričky patria, a sr. Marta z komunity v Malackách.
Prednášky o Božom milosrdenstve rezonovali počas obnovy, ktorú viedol otec Dúc. Obraz, ktorý dnes málo vidíme, nemôže nerozohriať ľudské srdce. Otec štyroch malých detí  sedel s nimi v kaplnke domu modliac sa spolu večernú modlitbu. Mamina mala krátku prestávku na zaslúžený oddych. Ďakovala som v duchu Pánovi za tento prekrásny obraz spoločenstva rodiny ktorá počíta s Pánom. Návšteva miestnej baziliky zaplavila srdcia úžasom Božej veleby a na pery sa tlačili slová:
“Pane, aké úžasné sú Tvoje diela, všetko si múdro urobil!”
Vďaka za dni, v ktoré nám Pán daroval prežiť spoločenstvo, načerpať nové sily a verne kráčať ďalej.
sr. Marta

WhatsApp Image 2023-05-03 at 09.51.28(1) WhatsApp Image 2023-05-03 at 09.51.28(2) WhatsApp Image 2023-05-03 at 09.51.28(3) WhatsApp Image 2023-05-03 at 09.51.28(4) WhatsApp Image 2023-05-03 at 09.51.28(5) WhatsApp Image 2023-05-03 at 09.51.28 WhatsApp Image 2023-05-03 at 09.51.29(1) WhatsApp Image 2023-05-03 at 09.51.29(2) WhatsApp Image 2023-05-03 at 09.51.29

Obnova sľubov

obnova-slubov15.8.2022 – na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sme si v kostole Svätej Alžbety v Bratislave obnovili sľuby.

Pripojili sa ku nám aj naše francúzske sestry sr. Maïte i sr. Bernadette, ktoré sú u nás na návšteve.

Prežili sme spoločný požehnaný čas.

Duchovná obnova

Naša októbrová duchovná obnova sa niesla v duchu svedectva blahoslavenej sr. Zdenky Cecílie Schelingovej, ktorá obdivuhodne znášala neľudské utrpenie.
Učí nás, ako milovať Krista a odkazuje nám:
“Usmievaj sa! S úsmevom trhaj ružičky bolesti, s úsmevom rozdávaj slová. S úsmevom pomáhaj.

DSC_0008IMG_20221015_114610DSC_0009IMG_20221015_114736IMG_20221015_114603

Stretnutie mládeže T22

 

V sobotu sme boli celé doobedie v rehoľnej kaviarni:

a30cf73d-1c77-44a3-8921-a8757e0f0511065fee0d-78f1-4700-9cda-5c425de60d34

Adorácia a program:

338ed6b9-24da-43d2-831c-2cd06a94eb9ead32d492-38c0-4e7a-8e11-c93313e7724f6c41e55b-4477-42ab-b056-405481919dcba52b769a-fcba-4faf-8286-a980f360a0a12b0dc80c-55d8-4ae6-b181-d2ba2be56548

Na zmrzline s mládežou a známymi:

f8385c3f-d11a-4b88-b140-e36a381dedb1

Expo povolaní:

4ae21f1f-fafc-431c-bea6-88e79a5ee3391a6261a7-4fc0-44a1-ae63-f2fd741785780675c000-80e1-4293-aae9-7a1c756613520bd0a1d6-890f-4ea6-adc3-504b9a03cdb258867d3e-642f-41c1-933d-964ae4b1b6e228406633-a9d9-4f4b-b7cc-6f2b12893f3cd9cee1b8-a23b-4c42-95fc-c86f67df8adada5d6dda-d78d-4969-b0fe-d3ecc60496e9b2c0e6bc-9bd3-4e7b-8b03-1fb77ae97a60adc19396-6605-4039-a439-cbaaf3124367e5e03bed-948a-4327-a04b-ea25ea805c1337a4a6de-e214-4242-a3a6-d6363b7fcb38

Vzácne stretnutie:

c5641640-6194-48b9-9958-8d21cd3a51ea

Putovanie z Trenčína na Skalku a záverečná sv. omša:

d2d8aa78-ea1c-4592-815f-a5f23e678fd4fbd2ce3c-d503-4261-972b-941e3b23e196320734d1-74be-44e7-90c7-e3a45b0be2982ea87012-2eff-4df3-a9fd-1a9165c9229583cc8b67-c0fd-4646-9818-dec2e46ca6a0afa3cefe-f960-44ad-a4d8-ac1e79dc9d19b8206d9f-a5a3-4228-82be-6b1d57eab1bc 46007744-c48f-4980-a710-7a391bf9d020 894ee19c-a18d-4616-904f-eb38356d9b29 345de0a0-c55c-427d-a08e-0a581f780a98 113f677d-a32f-4fb9-9102-1792edb47ef8 47ff5084-9e68-4afd-9513-c8eb4891e49d

Vítame Ťa, Ježiško

Tak ako každý rok aj teraz sa nám s rómskymi  deťmi na našej škole podarilo nacvičiť k Vianociam vystúpenie pod názvom: Vítame Ťa Ježiško. Bolo dojímavé, ako sa deti snažili a pripravovali na najkrajšie sviatky v roku. Oblečené v kostýmoch predstavovali naozajstných obyvateľov vtedajšej doby. Niektoré obrazy boli podfarbené hudbou, ale najdojímavejšie boli ich detské hlásky pri speve piesne: Čujte, čujte pastieri a Búvaj dieťa krásne. Všetci boli dojatí krásou prednesu aj celkového vystúpenia.
sr. Monika M.

20191217_095351 20191217_093324 20191217_093256 20191217_093404 20191217_094453 20191217_094507 20191217_094545

Ilustrovaný životopis Matky Alexie
– našej zakladateľky

ALIX-1

Mária nás spája

Spoločné korene dávajú predpoklad vzájomnej výmeny. V sobotu 15.6.2019 sa sestry Kongregácie Notre Dame a Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame  stretli na pútnickom mieste Velehrad. Spoločne slávili sv. omšu v kaplnke Panny Márie  – Matky Jednoty. Keďže to bolo tesne pred slávnosťou Najsvätejšej Trojice, zamýšľali sme sa nad tým, čo je to dokonalá jednota. Neodmysliteľnou časťou spoločného programu bola  spoločná modlitba svätého ruženca.
Cestou domov sme sa zastavili v Kapli sv. Antonínka (obec Blatnice pod Antonínkem). Krásne prírodné prostredie  umocnilo radosť z bohatého duchovného dňa …
1 2 3dav

Slávnosť v Maďarsku

Boli sme pozvané na krásnu slávnosť 90. výročia pôsobenia sestier v Zalaegerszegu v škole: “Mindszenty József Általános iskola, Gimnázium és kollégium”.

Súčasťou slávnosti bolo posvätenie kameňa pre Športové centrum  Minszenty Józsefza za účasti vedúceho kancelárie predsedu vlády Gergely Gulyása, poslanca László Vigha a starostu Zoltána Balaicza. Slávnostnú svätú omšu slávili  apoštolský nuncius Michael August Blume,  biskup zo  Szombathely (miestna diecéza) Dr. János Székely a emeritný biskup  Veszpremu Dr. Gyula Márfi, ktorý vo svojom príhovore pre študentov  zdôraznil charizmu našich Zakladateľov. Spomínal tiež na osobné stretnutie so sv. Jánom Pavlom II. v spojitosti s pôsobením  Józsefza Minszentyho v jeho diecéze.

1 2 3 4 5 6 776773247_1302823416554025_2723114303384190976_n

Dlhá a kľukatá cesta k zmiereniu

V dňoch 15.-17. februára 2019 sa konal v študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii biblický seminár pre zasvätené osoby s profesorom Dubovským, SJ s názvom “Dlhá a kľukatá cesta k zmiereniu“ – Jozefov cyklus z Knihy Genezis 37 – 50. Zúčastnili sa na ňom aj naše sestry.

konferencia-2 konferencia -s prof.Dubovským

Výtvarná súťaž ” Rodina”

Sr. Lucia pracuje v Komunitnom centre Klubík v Malackách. Venuje sa deťom od 2,5 – 6 rokov. Spolu s deťmi sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila kresťanská televízia LUX s témou “Rodina”. Stvárnili ich detskú “klubikársku” rodinu, za čo získali v kategórii kolektív 1. miesto. Po vyhlásení výsledkov sa boli deti previesť centrom starého mesta historickou električkou. Deti sa však veľmi tešia, že ich do Klubíka príde pozrieť Klbko s otcom Mariánom.

1 24 3  5 6

Štafetová ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY 2019 (Malacky)

Ku Štafetovej adorácii rodín za rodiny sa pripojili aj sestry v komunite v Malackách dňa 20.1.2019. Počas celého dňa si pred Najsvätejšiu Sviatosť do kaplnky blahoslavenej Matky Alexie prichádzali vyprosovať požehnanie a potrebné milosti rodiny s deťmi, mládež i starí rodičia. Bol to požehnaný čas, ktorý si mnohí našli pre Pána. Veríme, že bude mnohonásobne odmenený. Nech Boh žehná naše rodiny.

Štafetová ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY 2019 (Senec)

10. februára 2019 sme pokračovali v Štafetovej adorácii rodín za rodiny aj v komunite sestier v kaplnke sv. Petra Fouriera v Senci. Začali sme slávnostnou sv. omšou v kaplnke, po nej kňaz vyložil monštranciu s Eucharistiou. Bolo veľkým povzbudením aj pre nás sestry vidieť rodiny s deťmi i mnoho starších ľudí ako si našli čas a prosili za rodiny, manželstvá, vyprosovali si požehnanie.

Každý manželský pár si odniesol spomienku na tento vzácny deň – s modlitbou za rodinu od svätého otca Jána Pavla II.

13davdavdav2dav