peter-fourier-200x300

Svätý Peter Fourier, kňaz

* 30. november 1565 Mirecourt, Lotrinsko, Francúzsko
† 9. december 1640 Gray, Francúzsko

Narodil sa 30. novembra 1565 v lotrinskom meste Mirecourt. V zámožnej a dobrej kresťanskej rodine dostal výbornú výchovu, rodičia mu umožnili vynikajúce štúdiá. Na veľké prekvapenie však vysokonadaný muž vstúpil roku 1585 do rehole Kanonikov sv. Augustína. Predstavení si všimli jeho nadanie a poslali ho na ďalšie štúdiá. Jeho charakter, nábožnosť a húževnatosť vystihli spolužiaci: „Peter sa alebo modlí, alebo študuje.“ Štúdia ukončil doktorátom z oboch práv (svetského i cirkevného) a doktorátom z teológie.
Nadanému kňazovi ponúkli ako pôsobisko tri farnosti. Vybral si Mattaincourt, kde ho čakalo „veľa námahy a málo časnej odmeny“. Náboženský život bol vyhasnutý. Jeho farníci však rýchlo pocítili zmenu. Peter Fourier bol kňazom, ktorý sa veľa modlil, žil v prísnej chudobe, zreštauroval schátraný kostol, organizoval farské misie, delil sa s farníkmi o ich starosti, o ich život službou nielen v kostole, ale aj starostlivosťou o chudobných. Vo svojej farnosti presadzoval spravodlivosť a právo, aby prekonal strašnú biedu, spísal listinu biednych, organizoval pravidelné rozdeľovanie potravín, vytvoril peňažný fond na podporu maloobchodníkov vo finančných ťažkostiach a do povedomia bohatých vkladal ich sociálnu zodpovednosť.

Štyridsať rokov vyvíjal vo svojej farnosti nevšednú činnosť poznačenú na jednej strane hlbokou nábožnosťou a na druhej strane intelektuálnou výškou a praktickým realizmom. Ľud ho vo všeobecnosti nazýval „dobrým otcom.“ Jeho požehnané pôsobenie si všimli cirkevné i svetské vrchnosti. Biskup ho poveril zreformovaním rehole Kanonikov sv. Augustína. Lotrinský vojvoda si vážil jeho rady aj v politickej oblasti, ktoré ovplyvnili históriu nezávislého Lotrinska na ďalších dvesto rokov.

Posledné štyri roky svojho života prežil Peter Fourier vo vyhnanstve v Gray, kam musel utiecť pred odporcami lotrinského vojvodu Karola IV. Ani tu nerezignoval.  Otvoril triedy na vyučovanie, vstupoval do chatrčí, navštevoval väznice. A po nociach vypracovával definitívne stanovy novej rehole.

Peter Fourier zomrel 9. decembra 1640. Roku 1730 bol blahorečený a  roku 1897 svätorečený.