Litánie k svätému Petrovi Fourierovi

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás.
Kriste vyslyš nás.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Všetci svätí anjeli,
Všetci svätí Boží,
Svätý Peter Fourier, najhodnejší syn sv. Otca Augustína,
Ozdoba apoštolského rádu kanonikov,
Pekný vzor kňazstva,
Opora chrámu Božieho,
Učiteľ veriacich,
Učiteľ čnosti a dokonalosti,
Vzor apoštolskej horlivosti,
Súcitný priateľ chudobných a chorých,
Tešiteľ zarmútených,
Všeobecný pomocník v nemociach,
Zjednotiteľ v nepokoji žijúcich,
Štedrý otec chudobných,
Zvláštny milovník chudoby,
Vzor dokonalej poslušnosti,
Snehobiela ľalia čistoty,
Tešiteľ zarmútených, biednych,

Pomocník všetkých,

Pre tvoj svätý život, prosíme ťa vyslyš nás.
Pre tvoje veľké čnosti,
Pre tvoju pokoru a trpezlivosť,
Pre tvoj pôst a bdenie,
Pre tvoje prísne pokánie,
Pre tvoju zbožnosť a vrúcnu modlitbu,
Pre tvoju vrúcnu lásku k Bohu,
Pre tvoju veľkú lásku k blížnym,
Pre tvoju veľkú lásku k spaseniu ľudských duší,
Pre tvoje veľké zásluhy,
Svätý Peter Fourier,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
– zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
– vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
– zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätý Peter Fourier.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Bože, ktorý si svojmu vyznavačovi,
svätému Petrovi,
v najvrúcnejšej láske
s tebou spojenému doprial,
aby nikomu neškodil
ale každému osožil, daj,
aby sme podľa jeho
príkladu ustavične konali to,
čo je tebe milé

a sebe i druhým boli na osoh.
Skrze Krista nášho
Pána. Amen.