samostatny-alexia-bez orezuModlitba za svätorečenie Matky Alexie

Náš nesmierne veľký a dobrý Otec, ty riadiš svet a  všetko ťa poslúcha, preto ťa vo viere v tvoju moc prosíme o vypočutie tejto našej modlitby na príhovor tvojej pokornej služobnice blahoslavenej Alexie Le Clerc, ktorej svätorečenie si vyprosujeme, a nám, svojim deťom, udeľ milosť, aby sme mohli ešte viac zvelebovať tvoje sväté meno.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

S cirkevným schválením
Arcibiskupského úradu v Bratislave
č. 2615/2023 zo dňa 28. júla 2023